Lahti Basketball Juniorit ry voimassaolevat säännöt

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Lahti Basketball Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki, Etelä-Suomen läänissä. 

Yhdistys on perustettu ja sen perustamiskirja on allekirjoitettu Lahdessa 24.4.2012. 

Yhdistyksen toiminta-alueena on Lahti, Päijät-Häme ja Suomi sekä pelitapahtumien osalta toimintakenttä on globaali. Yhdistyksen kieli on suomi. 

Tarkoitus ja toiminnan laatu 

2§ 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi koripalloa harraste- ja kilpaurheiluna, edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seuran pääkohderyhminä ovat juniorit sekä harrastekoripalloilijat. 

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi a) tarjota jäsenilleen, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, koulutustoimintaa, kilpailutoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, harrasteliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia sekä tukemalla ja edistämällä nuorten toimintaa ja harrastuksia. 

b) kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota nuorten harrastusmahdollisuuksiin sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

c) harjoittaa julkaisutoimintaa. 

d) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

e) hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen kilpailutapahtumia, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, kirpputoreja, myyjäisiä ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. 

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 

Seura ei ota toimintaansa varten lainaa rahoituslaitoksilta. 

Jäsenet 

4§ 

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) aluejärjestön Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun (PHLU) jäsen sekä Suomen Koripalloliiton (SKL) jäsen. SLU:n jäsenliiton jäsenenä seura noudattaa edellä mainittujen yhdistysten sääntöjä ja määräyksiä. Muista jäsenyyksistä päättää seuran hallitus. 

5§ 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

6§ 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet tilikauden loppuun asti. 

7§ 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen 6 kuukautta eräpäivän jälkeen, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy 

urheiluhengen vastaisesti, käyttää seuran nimeä epäasiallisesti tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. 

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsokoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seurallesuorittamiaan maksuja. 

Liittymis- ja jäsenmaksut 

8§ 

Varsinaisilta ja yhteisöjäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous. 

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. 

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. 

Seuran hallinto 

9§ 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus. 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudekseen uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti. 

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti 

4 Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 

5 Vahvistaa joukkueiden toimihenkilönimitykset kullekin pelikaudelle. 

6 Vastata seuran kokouksen asettamien velvoitteiden toimeenpanosta. 

7 Pitää jäsenluetteloa. 

8 Hoitaa seuran taloutta siten, ettei seura velkaannu. 

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet. 

11 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan. 

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 

13 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

14 Luovuttaa tilit tilin- tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. 

15 Päättää stipendien jakamisesta. 

10§ 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.6.-31.5. 

11§ 

[nt Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.] 

Seuran varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset 

12§ 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalistoukokuussa ja syyskokous elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Hallitus voi päättää, että jäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen myös etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta osallistuvan puheoikeus voi olla rajoitettu esimerkiksi käytettävästä tekniikasta johtuen. Tieto tästä mahdollisuudesta ja ohjeet kokoukseen osallistumisesta on tällöin laitettava kokouskutsuun. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai lähettämällä kutsu seuralle jäsenten ilmoittamiin sähköposteihin tai ilmoittamalla seuran nettisivuilla. 

13§ 

Kevät- ja syyskokousten asiat 

Kevätkokouksen asiat: 

1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja 

9 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia 

11 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13 Päätetään kokous 

Syyskokouksen asiat: 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle a)puheenjohtaja 

b)sihteeri 

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d)ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Päätetään kokous 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

14§ 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

15§ 

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Äänten mennessä muissa kuin henkilövaaleissa tasan, se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan, ratkaistaan asia arvalla. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15- vuotta täyttäneellä jäsenellä, sekä kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainaisjäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on seuran kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

Muita määräyksiä 

16§ 

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

17§ 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

18§ 

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. 

19§ 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen koripalloa tai muuta nuorisoliikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

20§ 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.